Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Juridisch en privacy

Herziene versie 4 mei 2018

Gebruiksvoorwaarden

De onderstaande algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website en zien niet op de verkoop van producten. De inhoud van deze website is slechts bedoeld ter informatie en kan op geen enkele wijze de adviezen van een arts of apotheker vervangen. De informatie op deze website dient niet te worden gebruikt om een diagnose te stellen met betrekking tot een gezondheidsprobleem. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts. Deze publicatie is slechts een hulpmiddel om recente medische kennis, ontwikkelingen en inzichten beter te kunnen begrijpen.

Toegang

Toegang tot en gebruik van deze website betekent dat gebruiker instemt met deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruik van deze website is slechts toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. Als u NIET akkoord gaat met al deze Gebruiksvoorwaarden, dient u deze website NIET te bezoeken of gebruiken.

Informatie op de website

Roche doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze website, maar doet geen toezeggingen, en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten, maar niet alle websites gelinkt aan deze website zijn door Roche gecontroleerd. Roche is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van enige website die eigendom is van een derde partij die via een hyperlink gekoppeld is aan de website, ongeacht of deze hyperlink wordt verzorgd door de website of door een derde partij in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. Elke link op de website naar een andere website is niet bedoeld als goedkeuring van die andere website en er wordt geen uitspraak of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of geschiktheid van de inhoud van een website die aan de website is gekoppeld en Roche aanvaardt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Alle software die beschikbaar is voor het downloaden van of door deze website is onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van elke toepasselijke licentieovereenkomst. Behalve zoals uiteengezet in de toepasselijke licentieovereenkomst, is de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor het gebruik door eindgebruikers, het is uitdrukkelijk verboden verdere kopieën of reproducties te maken of de software verder te distribueren. GARANTIES, VOOR ZOVER DIE ER AL ZIJN, MET BETREKKING TOT DERGELIJKE SOFTWARE ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING ZOALS UITDRUKKELIJK UITEENGEZET IN DE TOEPASSELIJKE LICENTIEOVEREENKOMST. ROCHE NEEMT UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN ALLE VERDERE VERKLARINGEN EN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

De informatie die op deze website geboden wordt vormt geen aanbod of offerte voor de aankoop of verkoop van, dan wel de handel in of enige andere transactie in aandelen van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen. Investeerders dienen bij het maken van investeringsbeslissingen niet af te gaan op de informatie van deze website.

Privacy

Voor Roche is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van gebruikers van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Rochein overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonlijke informatie verstrekt of verzameld via of in verband met deze website zal uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van Roche en deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Privacybeleid zoals gepubliceerd op deze website.

Disclaimers

ALLE INFORMATIE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, TEKST, BEELDEN, AFBEELDINGEN, LINKS EN ANDERE MATERIALEN) OP DE WEBSITE IS BESCHIKBAAR ZOALS ZIJ IS EN ZOALS ZIJ BESCHIKBAAR IS. ROCHE EN GELIEERDE BEDRIJVEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UIT ALLE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF AAN DE WERKING VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF GEBRUIKER INHOUD, VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Noch Roche, noch haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers geven garanties of verklaringen dat (i) de website aan uw vereisten voldoet;(ii) de website ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van fouten is; of (iii) het resultaat dat kan worden verkregen uit het gebruik van de website (met inbegrip van alle informatie en het materiaal op deze website) juist, volledig, nauwkeurig, betrouwbaar is, of anderszins aan uw eisen voldoet. De website is een openbare website, daardoor geniet uw gebruik geen bescherming van vertrouwelijkheid. Plaats hier geen vertrouwelijke informatie.  

Roche en haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners, licentiegevers, merk licentiehouders en leveranciers zijn niet aansprakelijk voor onderbrekingen of het wegvallen van het Internet, netwerk of “hosting services” en garanderen niet dat de website of de diensten die deze website beschikbaar stellen of elektronische communicatie verzonden door Roche vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal door het gebruik van deze website gebeurt op uw eigen discretie en risico. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens, die voortvloeit uit het downloaden van dergelijke materialen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze website behoren aan Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen. Alle voorkomende merken zijn eigendom van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen of van contractpartijen van Roche. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Roche worden verveelvoudigd. De inhoud van deze website is slechts bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Het gebruik en de registratie van de de naam Roche en onze andere intellectuele eigendomsrechten en merken is uitsluitend voorbehouden aan onze onderneming. U mag geen gebruik maken of registratie doen plaatsvinden van een bedrijfsnaam, statutaire naam, handelsnaam, domeinnaam of andere naam, aanduiding of beschrijving, waarvan de Roche-naam of een naam of een daarmee vergelijkbare naam die bestaat uit een deel van de Roche- naam of enig ander geregistreerd handelsmerk van Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen deel uitmaakt.

Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming van Roche vereist.

Aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL ROCHE OF EEN VAN AAN HAAR GELIEERDE FILIALEN, PARTNERS, LICENTIEGEVERS, MERK LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, GEVOLGSCHADE, BOETES, SPECIALE OF INCIDENTELE OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN, OF IN VERBAND MET DE TOEGANG, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG OF GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, DE INHOUD OF DE GEBRUIKERS INHOUD, ZELFS WANNEER ROCHE IS GEINFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE VOOR ZOVER DERGELIJKE SCHADE RECHTSTREEKS EN UISTLUITEND ONTSTAAT DOOR EEN OPZETTELIJKE FOUT OF GROVE NALATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN ROCHE.

Als u in een land of staat woont waar een van de bovenstaande uitsluitingen of beperkingen van aansprakelijkheid of een van de uitsluitingen van garanties niet toegestaan is, zullen dergelijke uitsluitingen en beperkingen niet van toepassing zijn voor zover zij niet zijn toegestaan. In een dergelijk geval wordt de uitsluiting of beperking beperkt tot de hoogste mate toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving.

Schadeloosstelling en Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen, merk licentiehouders, andere partners en leveranciers en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief redelijke honoraria voor advocaten en andere professionals en proceskosten) die voortvloeien uit de terbeschikkingstelling, de inhoud of verzending van enig bericht, data, materiaal of enige andere inhoud die u op de website plaatst of enige schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u. In het geval van een klacht of juridische stappen als gevolg van een bericht, of een andere inhoud die door u is geplaatst, behoudt Roche zich het recht voor om uw identiteit en alle andere informatie Roche over u kan hebben vrij te geven.

Wanneer u een geschil heeft met een of meer gebruikers, vrijwaart u Roche en/of haar moedermaatschappij of aan haar gelieerde vestigingen, merk licentiehouders,partners en leveranciers, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, wettelijke vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden van vorderingen, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen.

Algemeen

Roche behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging op elk moment deze Gebruiksvoorwaarden en bepalingen te wijzigen. Veertien dagen na bekendmaking op deze website treden deze wijzigingen in werking. Gebruikers van deze website zijn gebonden door dergelijke wijzigingen en dienen derhalve van tijd tot tijd deze pagina te bezoeken om zich te vergewissen van de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en bepalingen. Indien gebruiker niet akkoord gaat met de op dat moment geldende Gebruiksvoorwaarden en bepalingen, dient hij het gebruik van deze website te staken. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden onverlet. Roche behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te stoppen met de website of wijzigingen en updates met betrekking tot de website of de inhoud van de website te maken. Roche behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang van een persoon tot de Website of enig deel daarvan te beperken, te weigeren of te beëindigen. Deze website en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Door gebruik te maken van deze website komen gebruiker en Roche met elkaar overeen dat alle geschillen betreffende het gebruik van deze website in elk opzicht onderworpen zijn aan, en geïnterpreteerd dienen te worden aan de hand van de Nederlandse wet- en regelgeving. Alle geschillen tussen Roche en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene Privacy Statement

Roche waardeert de interesse die u in ons bedrijf en onze producten en diensten hebt getoond door uw bezoek aan onze Roche Diabetes Care websites, de website www.accu-chek.nl of verwante communicatiekanalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze sociale media en/of kanalen en blogs (samen “Roche-pagina's”). Roche respecteert uw privacy en neemt het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. In dit algemene privacy statement leest u in algemene zin hoe Roche uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt met anderen, beveiligt, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Het is mogelijk dat naast dit algemene privacy statement meer specifieke privacy statements gelden, bijvoorbeeld voor werknemers of bij het gebruik van specifieke tools. In zo’n geval heeft het specifieke privacy statement voorrang boven dit algemene privacy statement.

Dit privacy statement geeft onder meer antwoord op de volgende vragen:

 • Wie verzamelt uw gegevens?
 • Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
 • Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?
 • Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
 • Links naar andere websites
 • Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?
 • Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?
 • Hoe kunt u contact opnemen met ons?

Dit privacy statement zal van tijd tot tijd worden herzien en aangepast, bijvoorbeeld om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of om nieuwe verwerkingshandelingen op te nemen. Roche raadt u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om zodoende op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden aan dit privacy statement, zullen wij u daarover separaat informeren door de datum van de laatste update van dit algemene privacy statement te vermelden. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd.

Wie verzamelt uw gegevens en hoe?

Roche Diabetes Care Nederland B.V. ("Roche" of 'wij") is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld en/of verwerkt via uw gebruik van of registratie op de Roche onze websites, nieuwsbrief en/of de online chatfunctie op onze websites, via uw communicatie middels e-mail, telefoon of andere correspondentie met Roche, via social media aanmeldingen of via het gebruik van of registreren van uw gegevens in onze apps en andere tools die wij beschikbaar stellen en/of via cookies. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u rechtstreeks of in combinatie met andere gegevens, kunt worden geïdentificeerd. Wij verzamelen persoonsgegevens onder andere indien u gebruikmaakt van onze websites; chatfunctie; apps en andere tools; en wanneer u contact met ons opneemt via bijvoorbeeld e-mail of telefoon. Waar nodig, verzamelen wij onder meer:

 • contactgegevens, zoals uw naam, geslacht (aanhef), adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op één van onze websites ("Roche-account"), u zich inschrijft voor een nieuwsbrief, of wanneer u een e-mail stuurt aan Roche;
 • overige gegevens, zoals uw BIG-nummer, geboortedatum, de organisatie waarvoor u werkt, uw beroep, lidmaatschap van een wetenschappelijke vereniging, informatie over congresdeelname, uw publicaties of onderzoeken, uw interesse domeinen en eventuele contractuele afspraken, zoals sponsoring, gastvrijheid of bij dienstverlening. Deze gegevens verzamelen wij wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt of laat verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u een Roche-account aanmaakt of met ons een (sponsor)overeenkomst sluit;
 • automatisch verzamelde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de wijze waarop u gebruikmaakt van onze websites, apps of andere tools. Wij verzamelen deze gegevens automatisch wanneer u gebruikmaakt van deze diensten met behulp van webserver logs, cookies en web beacons.

In principe is het verstrekken van persoonsgegevens aan Roche vrijwillig en kunt u zelf bepalen welke persoonsgegevens u met Roche deelt. Zo kunt u bijvoorbeeld uw browserinstellingen aanpassen om de automatische gegevensverzameling te beperken. Wij wijzen u er echter op dat als u bepaalde gegevens niet met ons deelt het voor kan komen dat u bepaalde diensten of functionaliteiten niet kunt gebruiken of dat wij met u geen overeenkomst kunnen sluiten. Voor het sluiten van een overeenkomst of het volgen van een e-learning hebben wij in veel gevallen bijvoorbeeld uw BIG-nummer nodig. Voor het aanmaken van een Roche-account hebben wij bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig.

Roche verwerkt in beginsel geen gezondheidsgegevens van gebruikers van haar producten ("Gebruikers"). Het kan echter voorkomen dat een Gebruiker uit eigen initiatief gezondheidsgegevens verstrekt. In dat geval zal Roche deze uitsluitend verwerken voor (i) het registreren, monitoren en beheren van bijwerkingen; (ii) het voorbereiden, voeren of voorkomen van juridische procedures; en (iii) om redenen van algemeen belang te waarborgen, waaronder op het gebied van de volksgezondheid. In alle gevallen zal Roche de gegevens enkel verwerken voor zover dit rechtmatig is.

De Roche websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Roche verwerkt in beginsel eveneens geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar oud. Roche raadt ouders ten zeerste aan de onlineactiviteiten van hun kinderen actief in de gaten te houden. Neemt u alstublieft contact op met Roche indien (u het vermoeden heeft dat) Roche per ongeluk persoonsgegevens van een kind verwerkt zodat Roche passende maatregelen kan nemen.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze websites, producten, diensten, apps en online tools te kunnen analyseren en verbeteren en optimaliseren en de communicatie met u te verbeteren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld het aantal bezoekers op onze websites meten om te achterhalen welk product of welke dienst het meest wordt bekeken of gebruikt. Daarnaast kunnen wij bijvoorbeeld de informatie die aan ons wordt verstrekt via de chatfunctie of het contactformulier analyseren, om een beeld te krijgen van het type vragen dat wordt gesteld. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om het aanbod en de services van ons bedrijf aan u te verbeteren;
 • om meldingen van bijwerkingen bij het gebruik van onze producten te registreren; te monitoren; te delen met andere entiteiten binnen de Roche groep; en om meldingen in te dienen bij (nationale of Europese) toezichthouders. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de kwaliteit en veiligheid van onze producten en diensten voor u te waarborgen;
 • om accountregistratie via de websites mogelijk te maken en in te loggen op onze websites. De grondslag voor deze verwerkingen is dat deze verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de gebruikersovereenkomst tussen Roche en de geregistreerde website gebruiker;
 • om relaties met zorgverleners te beheren, bijvoorbeeld door het aanbieden van een online registratietool voor deelname aan congressen. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om de voor ons bedrijf belangrijke wetenschappelijke samenwerking en kennisdeling met zorgverleners te onderhouden;
 • om u mededelingen te versturen over activiteiten, diensten, producten en promotionele acties van Roche of derde partijen met wie wij voor een goede dienstverlening aan u samenwerken of die relevant voor u kunnen zijn. De grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang om u over het voor u relevante aanbod van ons bedrijf te informeren en uw ervaring met onze producten en diensten te verbeteren;
 • Op bepaalde websites van Roche kunt u via de Roche website, uit uw eigen naam, links of berichten verzenden. De e-mailadressen van de ontvanger worden door Roche gebruikt om de door u geselecteerde informatie te versturen of om u te helpen om problemen met producten en/of diensten op te lossen en/of om u te informeren over de status van uw vraag of klacht. Dit is ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang. Roche zal het e-mailadres niet gebruiken voor andere doeleinden.

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang Roche daartoe gerechtigd of verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren of vernietigen. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de door toegepaste bewaartijden of de criteria die wij hiervoor hanteren.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Roche kan bepaalde persoonsgegevens delen met haar serviceproviders en aan Roche gelieerde ondernemingen. Ook kan Roche gegevens delen met derden als daartoe een wettelijke verplichting bestaat of indien u Roche daartoe opdracht geeft. Roche houdt zich te allen tijde aan toepasselijke privacywetgeving en zal niet meer gegevens delen dan noodzakelijk. Zo zal Roche persoonsgegevens van zorgverleners kunnen delen in het kader van transparantieverplichtingen, maar zal in dat geval niet meer gegevens delen dan strikt noodzakelijk. Voor zover Roche uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land dat geen adequate bescherming biedt voor uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten), zal Roche passende maatregelen treffen (bijvoorbeeld door EU-modelcontracten met die ontvanger te sluiten). U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over internationale gegevensdoorgifte en om inzage te krijgen in de getroffen maatregelen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal en andere vormen van ongeoorloofde verwerking. Wij kunnen echter geen 100% veiligheid garanderen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan en uw computer te beveiligen tegen inbreuken en kwaadaardige software, bijvoorbeeld door de installatie van een firewall en het gebruik van een antivirusprogramma.

Links naar andere websites en social media

Onze websites bevatten (soms) links naar een aantal websites van derde partijen. Roche aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door die derde partijen. Als u deelneemt aan forums via verschillende sociale media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). U bent bij gebruik van websites van derden en social media gebonden aan het privacybeleid van deze derden en u wordt aangeraden om de privacy statements van die derde partijen te lezen en contact met die derde partijen op te nemen als u vragen heeft.

Cloud

Roche kan uw persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat uw persoonsgegevens in opdracht van Roche door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. Roche heeft organisatorische en contractuele maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de hierboven vermelde doeleinden.

Wat zijn uw rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens?

U heeft in veel gevallen het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te laten verwijderen, af laten te schermen of om de verwerking door Roche te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U heeft in sommige gevallen voorts het recht om uw gegevens in een geschikte vorm overgedragen te krijgen. U heeft voorts het recht om een klacht in te dienen, bij Roche of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor zover Roche een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit neemt, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of u op vergelijkbare wijze aanmerkelijk treft, heeft u recht op menselijke tussenkomst, het recht om uw standpunt kenbaar te maken, om uitleg over het besluit te krijgen en om het besluit aan te vechten. U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met Roche. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek behandelen. Om u te identificeren kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs (waarop alleen uw naam zichtbaar is en de rest is weggelakt).

Wat zijn cookies en waarvoor worden deze gebruikt?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer of een ander apparaat waarmee u gebruikmaakt van de websites en/of andere tools die wij beschikbaar stellen. Door middel van cookies kan bepaalde informatie worden verzameld, zoals uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en hoe u gebruikmaakt van de website. Wij gebruiken cookies om uw voorkeuren en instellingen te onthouden, maar ook om te analyseren hoe er gebruik wordt gemaakt van de producten en diensten (services) die wij beschikbaar stellen. Als u niet wilt dat cookies worden opgeslagen op uw apparaat, dan kunt u dat aangeven in de browserinstellingen van uw apparaat.

Meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen in uw browser vindt u in de volgende lijst:

https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/managing/
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies#w_cookie-settings
http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/safari/features.html#security

Meer informatie over cookies kunt u vinden op https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies

Hoe kunt u contact opnemen met ons?

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen.

Roche Diabetes Care Nederland B.V.
Transistorstraat 41

1322 CK Almere

          
Almere.Privacy@roche.com

Ook kunt u telefonisch contact opnemen en vragen naar de Functionaris Gegevensbescherming.
Telefoonnummer (algemeen): +31 36 5394911

Delen