Gebruiksvoorwaarden

Gelieve deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) van de sites: www.accu-chek.nl, hcp.accu-chek.nl (hierna de “Website"), waarvan de rechten toebehoren aan Roche Diabetes Care Nederland B.V. (hierna “Roche”), aandachtig te lezen. Door de Websites te bezoeken, bevestigt u dat u kennis hebt genomen van de Gebruiksvoorwaarden, deze begrijpt en aanvaardt. Indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de Websites onmiddellijk te verlaten.

 1. Garantie en aansprakelijkheid Hoewel Roche zich inspant om accurate en bijgewerkte informatie aan te bieden, kunnen we niet expliciet of impliciet garanderen dat de op de websites verstrekte informatie juist en volledig is en wijzen we elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik van de Websites en andere sites die eraan verbonden zijn. Roche levert de inhoud van de Websites in de toestand waarin die zich bevindt. Roche behoudt zich het recht voor de websites op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar is niet verplicht om ze bij te werken. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, biedt Roche geen enkele uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie betreffende de kwaliteit, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de juistheid van de inhoud van de Websites, de beschikbaarheid van Websites, de ontstentenis van fouten, vergissingen of gebreken (met inbegrip van verborgen gebreken, virussen of andere schadelijke elementen) die de Websites kunnen aantasten of de eventuele verbetering van voormelde fouten, vergissingen of gebreken. De gebruikers bevestigen dat de toegang tot en het gebruik van de Websites en elke andere site die daaraan verbonden kan zijn, alsook de inhoud ervan, gebeurt op eigen risico. Roche noch een andere partij betrokken bij het ontwerp, de productie of de terbeschikkingstelling van de Websites of een andere site die daaraan verbonden kan zijn, kan aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse, accidentele of gevolgschade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van of de onbekwaamheid om de Websites of andere websites die daaraan verbonden kunnen zijn, te gebruiken, noch voor fouten of weglatingen in de inhoud ervan. Roche kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan uw IT-apparatuur. Elke vraag die verband houdt met de gezondheidstoestand van de patiënten moet worden gericht aan een bekwame zorgverlener die bevoegd is om het betrokken advies en/of de betrokken zorgen te verstrekken.
 2. Gebruik van de Websites De Websites mogen alleen gebruikt worden overeenkomstig hun doel en met inachtneming van alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Het is strikt verboden de Websites te gebruiken op een manier die hen kan beschadigen of overbelasten, de goede werking ervan kan belemmeren, het gebruik ervan in het gedrang kan brengen of het gebruik door andere gebruikers kan beïnvloeden. U verbindt zich er ook toe om op geen enkele manier elementen op de Websites in te voeren of te downloaden die de rechten van een derde schenden. Bovendien is het verboden om:

  • deze Websites, hun servers of andere software, hardware en uitrusting die verbonden is met of via deze Websites te onderbreken of te belemmeren (zoals door computervirussen, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke elementen, corrupte gegevens of andere kwaadwillige software) en/of de Websites voor verkeerde doeleinden te gebruiken (zoals hacking);
  • een wet te overtreden die van toepassing is op de Websites;
  • informatie of elementen te posten of door te sturen op of vanaf de Websites:
   • die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, beledigend, pornografisch, misleidend zou(den) zijn, die aanzet(ten) tot rassenhaat, discriminatie, godslastering of die een geheimhoudingsplicht of de toepasselijke wetten inzake de verwerking van persoonsgegevens zou(den) schenden; of
   • waarvoor u niet de nodige toestemmingen of toelatingen hebt gekregen.

  Roche zal zijn volledige medewerking verlenen aan elke Nederlandse of buitenlandse administratieve of gerechtelijke overheid die informatie vraagt over een persoon die de toepasselijke wetten niet naleeft. U verbindt zich ertoe om Roche, zijn werknemers, agenten, ontslagen werknemers of handelspartners te vergoeden voor elke schade die zij zouden lijden (met inbegrip van hun volledige verdedigingskosten) met betrekking tot elk gebruik van de Websites dat u zou hebben gemaakt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, met schending van rechten van derden of met schending van de toepasselijke reglementering.

 3. Aanbod en verzoek De informatie die wordt verstrekt op de Websites is in geen geval een aanbod of een verzoek tot de aankoop, terbeschikkingstelling, handel of enige transactie van de Roche-aandelen. De beleggers dienen hun beleggingsbeslissingen niet op deze informatie te baseren.
 4. Voorlopige informatie De Websites kunnen voorlopige informatie bevatten. Deze informatie is onderhevig aan een groot aantal onzekerheden – zoals wetenschappelijke, commerciële, economische en financiële onzekerheden – en de reële resultaten kunnen dus aanzienlijk verschillen van de hier voorgestelde. Deze website bevat productinformatie die bedoeld is voor veel verschillende doelgroepen en kan productdetails of informatie bevatten die anderszins niet beschikbaar of geldig zijn in uw land. Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor toegang tot dergelijke informatie die mogelijk niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke praktijken, voorschriften, registraties of gebruiken in uw land. De informatie op de website is niet bedoeld of dient niet begrepen te worden als diagnose of behandeladvies. 
 5. Links naar andere sites Links naar pagina’s van derden worden enkel om praktische redenen vermeld. Wij geven geen mening over de inhoud van die pagina's en wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor informatie van derden en het gebruik ervan af.
 6. Gedeponeerde merken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten Alle op de Websites vermelde en gepubliceerde handelsmerken zijn eigendom van de Roche-groep of zijn geregistreerd door een lid van deze groep. De Websites en de informatie die ze bevatten, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie, doorzending of ander gebruik van de Websites en/of de inhoud ervan is strikt verboden. Verzoeken voor toelating tot reproductie van alle informatie op de Websites moeten worden gericht aan de webmaster van Roche op het volgende adres: [Roche Diabetes Care Nederland BV; Transistorstraat 41, 1322 CK, Almere, Nederland]. Alle intellectuele eigendomsrechten die de Websites zouden beschermen, zijn eigendom van Roche. Het is verboden de inhoud of een deel van de inhoud van de websites te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te verdelen, te vertonen, uit te voeren of over te maken, om welke reden ook, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Roche. De Websites bevatten noch expliciet, noch impliciet enige vorm van licentie op de intellectuele eigendomsrechten van Roche. 
 7. Toegankelijkheid van de Site Roche zal zijn uiterste best doen om de Websites toegankelijk te houden. U erkent echter (i) dat het technisch onmogelijk is om te garanderen dat de Websites vrij zijn van elk gebrek; (ii) dat gebreken kunnen leiden tot de tijdelijke of definitieve onbeschikbaarheid van de Websites; en (iii) dat de werking van de Websites kan worden beïnvloed door gebeurtenissen die onafhankelijk zijn van de wil van Roche, zoals de transmissie- en communicatiemiddelen. Bij toegankelijkheidsproblemen of gebreken aan de Websites zal Roche alles in het werk stellen om de veroorzaakte ongemakken zo veel mogelijk te beperken en de Websites zo snel mogelijk weer bereikbaar te maken. Roche kan, op elk ogenblik en zonder enige rechtvaardiging, tijdelijk of definitief de volledige Websites of een gedeelte ervan wijzigen of onderbreken of het gebruik van alle of een deel van de functies van de Site blokkeren, met name voor onderhoudsdoeleinden.
 8. Cookies De Websites gebruiken cookies. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.
 9. Verwerking van persoonsgegevens Roche kan persoonsgegevens die u via de Websites overmaakt, verwerken. Voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt, kan u ons privacybeleid raadplegen.
 10. Algemene bepalingen Roche behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Gebruiksvoorwaarden bij te werken of te wijzigen. In dat geval wordt u hiervan op de hoogte gebracht (bijvoorbeeld door een “pop-up”) en wordt u gevraagd uw instemming met de doorgevoerde wijzigingen te bevestigen. Als u gebruik blijft maken van deze Websites nadat u kennis hebt gekregen van een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u in elk geval dat u gebonden bent door de nieuwe Gebruiksvoorwaarden. Indien een rechtbank van oordeel zou zijn dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig en onbestaand is, aanvaardt u dat de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.